คณะกรรมการ

 

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-372-3218
02-244-5630
surasit.songma@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
092-614-4010
02-423-9431
puttitorn@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน
091-025-4493
02-244-5630
jobforitsdu@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นายครรชิต อนุกูล
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
094-946-6165
02-244-5517, 5502
jom_sdu@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
084-728-6556
02-244-5050
sirikwan2509@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชฤดี รุ่ยใหม่
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
089-990-4910
02-244-5730
ajarnsandy@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

อาจารย์พรพิมล นามวงศ์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-256-3289, 098-269-5392
035-969-620 ต่อ 9527
p_namwong@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
093-003-8364
02-423-9431
wandeepol@yahoo.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

02-244-5360
bunpod_pij@dusit.ac.th

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
086-604-7253, 098 269 5396
035-969-620 ต่อ 9527
chatchaikai@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-667-0616
02-244-5190-1
udomwit_wan@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
082-961-6355
02-244-5050
suchanan_nana@outlook.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
085-905-9998
02-244-5730
waratintasara@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

อาจารย์รติญา นนธิราช
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
082-542-9935
02-244-5732
rhatiyanon16@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-616-0361
02-244-5732
surasak19@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
089-490-1555
02-244-5752
hi.tui29112522@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

อาจารย์ชาคริช รอดอำพัน
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
089-499-8170
02-244-5087
chakrit125@gmail.com

 

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
082-948-2379
02-244-5145
Beer_552537@hotmail.com

ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :

นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
092-620-9682
02-244-5256
par_parkobkit@hotmail.com