เชิญเข้าร่วม facebook กลุ่มสภาคณาจารย์และพนักงาน Senate_SDU

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทาง Facebook  กลุ่ม Senate_SDU โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับ

facebook_senate_sdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *