เชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่าน LINE@ (โดยข้อมูลถือเป็นความลับ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทางLINE@ โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับlineID_senate_sdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *