การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559   โดยมีวาระการประชุมเรื่อง

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน

2. ขอร้องเรียนของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

3. (ร่าง)โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

4. การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *