สภาคณาจารย์และพนักงานร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์

         สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้กล่าวถวายคำปฏิญาณ ว่าจะธำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดิ์ โดยจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นราชพลี สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา จากนั้น ได้ทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยคำว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

By / In ภาพกิจกรรม /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *