ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2559

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน  กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน และการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 เมษายน 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *