ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2559

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และกรรมการ ร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว:พศิน)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *