ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2559 โดยมีวาระการพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเรื่องสืบเนื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *