ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ขอร้องเรียนของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ร่าง)โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *