ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง  ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กันยายน 2559 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนกันยายน 2559  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน  2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *