ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2560-2562 , การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย , ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *