ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9/2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การขอเสนอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย) , แผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย , แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร , การมอบกระเช้าปีใหม่ 2560 ของสภาคณาจารย์และพนักงาน และข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *