ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รายงานการติดตามการมอบหมายงาน  ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน ทกราคม 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มกราคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *