ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระการประชุม ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน ในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์  สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณจารย์และพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *