ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบข้อมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการสื่อสารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงานโดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(12)/2560 (สัญจร)โดยมีวาระการประชุม (ร่าง) โครงการเพชรเฟื่องฟ้า กรอบการรายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน สืบเนื่องความคืบหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย และการติดตามงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ในการนี้ได้มีการนำเสนอสวัสดิสิทธิประโยชน์การประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้แทนบริษัทด้วย และมีผู้บริหาร บุคลากร ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับสภาคณาจารย์และพนักงานและนำชมวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ชั้น 4 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *