ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน รายงานการติดตามงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *