ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทบาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มิถุนายน 2560  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *