ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(19)/2560 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนธันวาคม 2560 กำหนดการงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สรุปผลการประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร่าง) แบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *