สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวเปิดโครงการ  รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส เป็นวิทยากรดำเนินโครงการในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมให้สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายจากการระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นโดยวิทยากร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *