เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “Digital University: บทบาทของสายสนับสนุน”

ตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “Digital University: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

         มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใด้มอบหมายให้เข้าไปร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ในนามของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน และรวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น

  1. ศ. นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital University”
  2.  รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตร บรรยาย เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุน ต่อการพัฒนา Digital University”
  3. ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย เรื่อง “บริหารความเสี่ยงและการจัดการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ Digital University”
  4. รศ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “งานประจำสู่การวิจัย R2R (Routine to Research)”
  5. ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำสู่สายสนับสนุนที่ดี”
  6. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “สายสนับสนุน: พลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรอุมศึกษา”

รายละเอียดเพิ่มเติม รายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *