สภาคณาจารย์และพนักงาน จัดโครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา

โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

               สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน(ช่วงเช้า) และบุคลากรสายวิชาการ(ช่วงบ่าย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน

วิทยากรรับเชิญบุคลากรสายสนับสนุน(ช่วงเช้า)ได้แก่
1. นายไพศาล คงสถิตสถาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง
: อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0
2. นายอุทัย ชำนาญกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
หัวข้อเรื่อง
: การพัฒนาตนเองจากภายใน ทำตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร
3. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    หัวข้อเรื่อง : การสร้างความมั่นคงจากงานที่ทำของตนเอง
4. นายสุทัน มุมแดง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
    หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร
5. นายครรชิต อนุกูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์ และสภาคณาจารย์
    หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายสนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สวนดุสิต ยุค 5.0

วิทยากรรับเชิญบุคลากรสายวิชาการ(ช่วงบ่าย)ได้แก่
1. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
    หัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0
2. ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธ์ ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
    หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตนเองจากภายใน ทำตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร
3. ผศ.ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    หัวข้อเรื่อง : การสร้างความมั่นคงจากงานที่ทำของตนเอง
4. ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร
5. ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สวนดุสิต ยุค 5.0

ดำเนินรายการโดย
1. อาจารย์พรพิมล นามวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี อดีตสภาคณาจารย์และพนักงาน
2. นายณัฐวุฒิ ตันมณี กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน่วยงาน:         สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ:     สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา
ผู้ประสานงาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ตำแหน่ง:           กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

  

Post Author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *