ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(22)2561

สำหรับทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งแรกหลังได้รับตำแหน่ง ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(22)2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/517442.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *