ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการการพัฒนากรอบมาตรฐานมืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 11(32)/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561

Post Author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *