ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 10(10)/2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 10(10)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง กรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ อนุมัติให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพนำเงินรายได้จากทุนสะสม ของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2561 รายงานการนำเงินไปลงทุน พิจารณาการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงฃีพต่อเนื่อง ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/536087.html

 

Post Author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *