สภาคณาจารย์ร่วมฟังสวดอภิธรรม งานศพ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์

ร่วมฟังสวดอภิธรรม งานศพ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากไปก่อนวัยที่ควร 5 พ.ย. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *