ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561 (24 ธ.ค. 61)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561  โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/563731.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *