การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 (27 ธ.ค. 61)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 การประกันสุขภาพกรณีบิดา มารดา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 27 ธันวาคม 2561

(ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/564343.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *