ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9)/2562 (25 ม.ค.62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(9)/2562 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณา(ร่าง)ประกาศรับสมัครบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มสด.
(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/573787.html

Post Author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *