การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 2(36)/2562 (13 ก.พ. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(36)/2562  โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานโรงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะและการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
(ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/582702.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *