ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 (22 ก.พ. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ TCAS รอบที่1 ฯลฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/585591.html

Post Author: Surasit Songma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *