ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 2 (9 พ.ค. 62)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี แล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฎดังภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *