การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มสด. ครั้งที่ 2/2562 (11 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  เกณฑ์รางวัลนักวิจัยดีเด่น เกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ฯลฯ ห้อง Conference Room 3  สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594303.html

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 2(14)/2562 (25 ก.พ. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2(14)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน  แผ่นพับ รายงานประจำปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/586951.html

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Scholar Citations Profile (7 มี.ค. 62)

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามเกณฑ์  Webometrics Ranking กิจกรรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Scholar Citations Profile ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้งาน Google Scholar Citations Profile” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/590405.html/nggallery/page/2

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (26 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/587273.html

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(26)/2562 (26 ก.พ. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(26)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรมดูงานหรือปฎิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/587127.html

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 (22 ก.พ. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ TCAS รอบที่1 ฯลฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/585591.html

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 2(36)/2562 (13 ก.พ. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(36)/2562  โดยมีวาระเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานโรงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะและการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/582702.html

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. (12 ก.พ. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นคณะที่มีศักยภาพของบุคลากรมากที่สุด ดังนั้น คณาจารย์ต้องเร่งพัฒนาตนเอง รองรับหลักสูตรใหม่ในอนาคต อาทิ การสอนนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมย้ำให้คณาจารย์มีมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษา ไม่ใช่คำนึงถึงแต่องค์ความรู้ที่มอบให้ แต่ควรตระหนักเรื่องของ “สภาพแวดล้อมที่ดี” หล่อหลอมความเป็นสวนดุสิต เพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในมิติที่กว้างขึ้น จึงจะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/581015.html

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มสด. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 (6 ก.พ.62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/578509.html

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (Thai Qualifications Register : TQR)” (5 ก.พ. 62)

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบายการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR เรื่อง “แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. บรรยายให้ความรู้และแนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก บรรยายเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตร TQR วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/577213.html