เชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่าน LINE@ (โดยข้อมูลถือเป็นความลับ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทางLINE@ โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับ

มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน (สคพ.) โดยประธานสภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์ได้กล่าวถึง “มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน” ใน SDU Timeline ฉบับเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2559  หัวข้อ SDU Voice