คณะกรรมการ

thoetsak_sis  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-694-5826
02-244-5760
thurdsak_sri@dusit.ac.th
sara_mip  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
095-881-8777
02-xxx-xxxx
abbsara@yahoo.com
natthawuthi_tan  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายณัฐวุฒิ ตันมณี
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน
0xx-xxx-xxxx
02-244-5172, 5174
boyyutra@gmail.com
 surasit_son  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-372-3218
02-244-5630
surasit.songma@gmail.com
tanakorn_pak  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-621-5885
02-244-5190
t_aud@hotmail.com
 phanchai_men  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
089-927-9964
02-243-9445
pmenchai@hotmail.com
chatchai_but  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
อาจารย์ฉัตรชัย บุษบงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
086-604-7253
02-xxx-xxxx
chatchaikai@hotmail.com
ratiya_non  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
อาจารย์รติญา นนธิราช
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
086-708-0595
02-244-5732
rhatiya_non@hotmail.com
dusit_ang  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
อาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-408-0538
02-xxx-xxxx
dusit_ang@dusit.ac.th
khanchit_anu  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายครรชิต อนุกูล
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
094-946-6165
02-244-5517, 5502
jom_sdu@hotmail.com
pasin_int  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายพศิน อินทา
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
0xx-xxx-xxxx
02-2445104
yointa@hotmail.com
udomwit_wan  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-667-0616
02-244-5190-1
udomwit_wan@hotmail.com
anat_son  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายอาณัติ สนธิทรัพย์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
0xx-xxx-xxxx
02-244-5717
Jaochainut@hotmail.com
sakon_pol  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นายสกล โพฉลาด
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
081-336-2189
02-244-5123
sakol.poc@gmail.com
suchanan_lap  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
086-901-4376
02-244-5050
suchanan_nana@hotmail.com
wanatsawe_din  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
 นายวนัสวี ดีนิสสัย
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
080-279-9398
02-244-5280
wanussavee_dee@dusit.ac.th
ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
นางสาวกานดา ธาราภูมิ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
089-662-0533
02-244-5091
som_0533@hotmail.com
  ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ  เฉลิมทอง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
xxx-xxx-xxxx
xx-xxx-xxxx
xxxxxx@xxxxxxx
ชื่อ – นามสกุล :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
โทรศัพท์ (ห้องทำงาน) :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
xxx-xxx-xxxx
xx-xxx-xxxx
xxxxxx@xxxxxxx