การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 1(13)/2562 (21 ม.ค.62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(13)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 รายงานการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานการนำเงินไปลงทุน แผ่นพับรายงานประจำปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/571946.html

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “Academic Luxury” (3 ม.ค.62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “Academic Luxury” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 มกราคม (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/565106.html

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 (27 ธ.ค. 61)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 การประกันสุขภาพกรณีบิดา มารดา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/564343.html

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561 (24 ธ.ค. 61)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 12(12)/2561  โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/563731.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 (21 ธ.ค.61)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารวมประชุมสภามหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยมีนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/563083.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(34)/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่13(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)โครงการอบรมความเป็นสวนดุสิตกับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง)โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและโภชนาการของพนักงาน และ(ร่าง)โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯลฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:พศิน)  เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/561312.html

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11(24)/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11(24)/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และ แผนดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2562 โดยในปีงบประมาณดังกล่าวมีเรื่องที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 2.(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 3.(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง บัญชี ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 4.(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. 5.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 6.กรอบตำแหน่งข้าราชการฯ 7.(ร่าง) แผนอัตรากำลังสายสอน 4 ปี […]

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(33)/2561 เดือนธันวาคม 2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมประชุมในนามประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(33)/2561โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติจาก นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ สำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติมาตอบข้อซักถามและให้แนวทางในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/558439.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561 โดยมีวาระเรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ SWOTi งาน SUAN DUSIT SHOW CASE รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหนักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียด เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/553624.html