ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(19)/2560 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนธันวาคม 2560 กำหนดการงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สรุปผลการประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร่าง) แบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 และเรื่องการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “60 พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน” และได้มอบของที่ระลึกแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการของอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง)การประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม 2560 ฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ 2560-2561 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง(ร่าง)ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน กรกฏาคา 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทบาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มิถุนายน 2560  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน รายงานการติดตามงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560

ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบข้อมูลจากบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการสื่อสารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร)โดยมีวาระการประชุม (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2559-2560 สืบเนื่องความคืบหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย และการติดตามงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ในการนี้ได้มีการนำเสนอสวัสดิการสิทธิประโยชน์การประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้แทนบริษัท โดยในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมสังเกตการณ์ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมนำชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกด้วย ณ ห้องประชุมขจร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบข้อมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการสื่อสารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงานโดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(12)/2560 (สัญจร)โดยมีวาระการประชุม (ร่าง) โครงการเพชรเฟื่องฟ้า กรอบการรายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน สืบเนื่องความคืบหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย และการติดตามงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ในการนี้ได้มีการนำเสนอสวัสดิสิทธิประโยชน์การประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้แทนบริษัทด้วย และมีผู้บริหาร บุคลากร ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับสภาคณาจารย์และพนักงานและนำชมวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ชั้น 4 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระการประชุม ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน ในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์  สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณจารย์และพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )