พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร-นครนายก)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร) จังหวัดนครนายก

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 (สัญจร-สุพรรณบุรี)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 (สัญจร) จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าร่วมประชุมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2559

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวเปิดโครงการ  รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส เป็นวิทยากรดำเนินโครงการในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมให้สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายจากการระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นโดยวิทยากร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

By / In ภาพกิจกรรม /

« 1 of 3 »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2559

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2559