การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการรายงานความคืบหน้าโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร เรื่อง(ร่าง)แบบประเมินผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 และเรื่องการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “60 พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน” และได้มอบของที่ระลึกแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2559-2560

เล่มผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานปี 2559-2560

รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2559-2560

 

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ 2560-2561 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง(ร่าง)ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน กรกฏาคา 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทบาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน รายงานการติดตามงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

พิธีเปิด-ปิด กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร-นครนายก)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร) จังหวัดนครนายก

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 (สัญจร-สุพรรณบุรี)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(12)/2560 (สัญจร) จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560