โครงสร้างการบริหาร

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
  ผศ. ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
1. อาจารย์ ดร.พันชัย  เม่นฉาย
2. อาจารย์ ดุสิต  อังธารารักษ์
3. ผศ. ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า
4. ผศ. ดร. ธนากร  ปักษา
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล
 6. นายครรชิต  อนุกูล
7. นายมนัสวี  ดีนิสสัย
หน้าที่
1. ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความ เข้มแข็ง
2. นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและ ส่งเสริมคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความพร้อมในงานวิชาการ การวิจัย และการ ปฏิบัติงานของคณาจารย์ และพนักงาน
คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
1. ผศ. ดร.ธนากร  ปักษา
2. อาจารย์วันวิสาห์  พงษ์ปลื้ม
3. อาจารย์รติญา  นนทิราช
4. นายอุดมวิทย์  วันกุมภา
5. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์
หน้าที่
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและให้ข้อเสนอแนะกับ มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุข ความ มั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร
1. ผศ. ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า
2. นายพศิน  อินทา
3. อาจารย์ฉัตรชัย  บุษบงค์
4. ผศ.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล
 5. นายสกุล  โพฉลาด
6. นายอุดมวิทย์  วันกุมภา
7. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์
8. นางสาวกานดา ธาราภูมิ
หน้าที่
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่อำนาจหน้าที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ผลการดำเนินงาน กิจกรรม และสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eoffice) และผ่านเครือข่ายสังคม (social media)
3. รายงานผลการดำเนินงานให้สภาคณาจารย์ทราบเป็นประจำ
4. ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. อาจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ
2. นางสาวสุชานัน  ลัภสุวรรณ
3. อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปลื้ม
4. นายณัฐวุฒิ  ตันมณี
หน้าที่
1.รับข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
3. สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร โครงการนำเสนอ โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้และ งบประมาณ