สภาคณาจารย์และพนักงานร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์

         สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้กล่าวถวายคำปฏิญาณ ว่าจะธำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดิ์ โดยจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นราชพลี สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา จากนั้น ได้ทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยคำว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

By / In ภาพกิจกรรม /

สภาคณาจารย์และพนักงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยท่านผศ. ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559

 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง  ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กันยายน 2559 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนกันยายน 2559  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน  2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน (สคพ.) โดยประธานสภาคณาจารย์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์ได้กล่าวถึง

“มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน”

ใน SDU Timeline ฉบับเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2559  หัวข้อ SDU Voice

sdu-time-line-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%8459-%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559   โดยมีวาระการประชุมเรื่อง

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน

2. ขอร้องเรียนของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

3. (ร่าง)โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

4. การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4/2559

 

 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2559 โดยมีวาระการพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเรื่องสืบเนื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่าน LINE@ (โดยข้อมูลถือเป็นความลับ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทางLINE@ โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับlineID_senate_sdu

เชิญเข้าร่วม facebook กลุ่มสภาคณาจารย์และพนักงาน Senate_SDU

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทาง Facebook  กลุ่ม Senate_SDU โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับ

facebook_senate_sdu

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ห้อง ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ขอหารือแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )