การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4/2559

 

 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2559 โดยมีวาระการพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเรื่องสืบเนื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่าน LINE@ (โดยข้อมูลถือเป็นความลับ)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทางLINE@ โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับlineID_senate_sdu

เชิญเข้าร่วม facebook กลุ่มสภาคณาจารย์และพนักงาน Senate_SDU

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา ผ่านทาง Facebook  กลุ่ม Senate_SDU โดยทีมงานจะรวบรวมเพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาในแต่ละเดือนต่อไป โดยข้อมูลถือเป็นความลับ

facebook_senate_sdu

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ห้อง ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3/2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ขอหารือแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2/2559

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และกรรมการ ร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว:พศิน)