มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน (สคพ.) โดยประธานสภาคณาจารย์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์ได้กล่าวถึง

“มสด. กับบทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน”

ใน SDU Timeline ฉบับเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2559  หัวข้อ SDU Voice

sdu-time-line-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%8459-%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559   โดยมีวาระการประชุมเรื่อง

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน

2. ขอร้องเรียนของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

3. (ร่าง)โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

4. การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )