สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. เข้าร่วมประชุมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2559

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวเปิดโครงการ  รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส เป็นวิทยากรดำเนินโครงการในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมให้สมาชิกแต่ละกลุ่มอภิปรายจากการระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นโดยวิทยากร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

By / In ภาพกิจกรรม /

« 1 of 3 »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2559

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2559

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2559

 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2559 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2560-2562 , การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย , ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
By / In ภาพกิจกรรม /