ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ 2560-2561 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง(ร่าง)ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน กรกฏาคา 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทบาลัยสวนดุสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน รายงานการติดตามงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )