เสียงประชาคม คลิกที่นี่
การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง)พรบ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
        

ขอเชิญชวนประชาคมสวนดุสิตแสดงความเห็นใน (ร่าง)พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. .... โดยส่งความคิดเห็นของท่านไปที่กองกฏหมาย

ผู้ลงประกาศ ราเชนทร์ บุญลอยสง
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2554