ประกาศ/ข้อบังคับ


สิ่งที่คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรรับรู้ อาทิเช่น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
————————————————————————————————–

ประกาศ

ประกาศผลการเลือกตังสภาคณาจารย์และพนักงาน

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน2558

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2558

ข้อบังคับ มสด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559