รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 11 (16) 2560 19 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 10 (16) 2560 19 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9 (16) 2560 19 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8 (16) 2560 16 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7 (16) 2560 19 กรกฏาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6(15) 2560 19 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5 (14) 2560 17 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4 (13) 2560 19 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3 (12) 2560 15 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2 (11) 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1 (10)_2560 18 มกราคม 2560
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9_2559 14 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 8_2559 16 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7_2559  19 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6_2559 21 กันยายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5_2559 17 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 4 _2559 21 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 3_2559 15 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2_2559 18 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1_2559 20 เมษายน 2559