บทบาท/หน้าที่

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และพนักงานมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

————————————————————————————————————————————————————————-

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ บทบาทและหน้าที่ รายชื่อคณะอนุกรรมการ
๑.คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ๑. ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความเข้มแข็ง
๒. นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการจัดหาสิ่งอำนวยความ สะดวกให้เกิดความพร้อมในงานวิชาการ การวิจัย และการ ปฏิบัติงานของคณาจารย์ และพนักงาน
๑. อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย
๒. อาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
๓. ผศ. ดร.สุรสิทธิ์ ทรงม้า
๔. ผศ. ดร.ธนากร ปักษา
๕. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
๖. นายครรชิต อนุกูล
๗. นายมนัสวี ดีนิสสัย
๒. คณะอนุกรรมการกิจการ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและให้ข้อเสนอแนะกับ มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุข ความ มั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ๑. ผศ. ดร.ธนากร ปักษา
๒. อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม
๓. อาจารย์รติญา นนทิราช
๔. นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
๕. นายอาณัติ สนธิทรัพย
๓. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ๑. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
๒. เผยแพร่อำนาจหน้าที่ สภาคณาจารย์ และพนักงาน ผลการดำเนินงาน กิจกรรม และสื่อสารทำความเข้าใจ กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ ระบบสำนักานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และผ่านเครือข่ายสังคม (social media)
๓. รายงานผลการดดำเนินงานให้สภาคณาจารย์ทราบเป็นประจำ
๔. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ผศ. ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
๒. นายพศิน อินทา
๓. อาจารย์ฉัตรชัย บุษบงค์
๔. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ๕. นายสกล โพฉลาด
๖. นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
๗. นายอาณัติ สนธิทรัพย์
๘. นางสาวกานดา ธาราภูมิ
๔. คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ๑.รับข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
๓. สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร โครงการนำเสนอ โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้และ งบประมาณ
๑. อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ
๒. นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
๓. อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม
๔. นายณัฐวุฒิ ตันมณ