ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์
เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึ่งของบุคลากรในการรักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติของคณาจารย์ พนักงานและมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
๑. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และความก้าวหน้าของคณาจารย์และพนักงาน
๓. ผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงาน

วัฒนธรรมในการทำงาน
๑. จิตสาธารณะ
๒. มีหลักการ
๓. รักษาธรรมาภิบาล
๔. ทำงานเชิงรุก

กลยุทธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน  โหลด

กลยุทธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน แผนกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กลยุทธ์การบริหารและการจัดการ ๑.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

๑.๒ การจัดทำผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานเป็นรายปี

๑.๓ การจัดการงานสำนักงาน ธุรการและการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๔ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและรายงานผลการดำเนินงาน

๑.๕ การพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

๑.๖ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับประชาคมชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล)

เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี)

เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี)

เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๒

๒. กลยุทธ์การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตจรรยาบรรณและผดุงเกียรติของบุคลากร ๒.๑ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

๒.๒ การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

๒.๓ การผดุงเกียรติของบุคลากร งานเพชรเฟื่องฟ้าขจร

๒.๔ การศึกษาข้อมูล งานวิจัย ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ (อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ)

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ (อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ)

คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฎิบัติงานฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา)

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย)

๓. กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคม ๓.๑ การจัดทำเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และพนักงาน๓.๒ การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

๓.๓ การรวบรวมผลการติดตามสถานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

๓.๔ การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสู่ประชาคมและสาธารณะ

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศิน อินทา)

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศิน อินทา)

เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี)

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศิน อินทา)

๔. กลยุทธ์การพิทักษ์ผลประโยชน์ และสวัสดิการของบุคลากร ๔.๑ การส่งเสริมความรู้ รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

๔.๒ การรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของบุคลากร

๔.๓ การตรวจสอบปัญหาและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ (อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ)

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ (อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล)