ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(23)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(23)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายบุคลากร ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  เพิ่มเติม <iframe src=”http://www.dusit.ac.th/2018/547329.html/nggallery/page/1″ width=”100%” height=”800″ data-mce-fragment=”1″></iframe>