ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 11(11)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ครั้งที่ 11(11)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561 สรุปผลการตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561และรายงานของผู้สอบบัญชี ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/547332.html

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 10(10)/2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 10(10)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง กรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ อนุมัติให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพนำเงินรายได้จากทุนสะสม ของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2561 รายงานการนำเงินไปลงทุน พิจารณาการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงฃีพต่อเนื่อง ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2561  เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/536087.html